Regulamin „Mielnopodżaglami”

Witamy Państwa w Pokojach Gościnnych „Mielnopodżaglami”.

Niniejszy regulamin stanowi umowę zawartą między stronami. Klient zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku  lub w momencie zapłaty na miejscu całości należności, jeżeli zaliczka nie była wymagana. Pokoje Gościnne „Mielnopodżaglami” prowadzą działalność w zakresie usług noclegowych.
 1. Klienci korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli obiektu.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów zawartych w regulaminie.
 3. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu – płatność gotówką.
 4. Klienci Pokoi Gościnnych „Mielno pod żaglami” zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u właściciela obiektu. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać dokument z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 5. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego obiektu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.
 6. W ośrodku obowiązuje doba pobytu od godz. 14:00 w dniu przyjazdu -do godz.10:00 w dniu wyjazdu..
 7. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w zarezerwowanym przez Państwa terminie, z przyczyn niezależnych od nas, pobrana za pobyt należność nie podlega zwrotowi. Najmujący pokój nie może przekazać pokoju innym osobą.
 8. Osoby poniżej 18 r.ż. przebywające na terenie obiektu muszą znajdować się przez cały czas pod opieką osoby dorosłej.
 9. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 10. Informujemy, że nie odpowiadamy za mienie klienta pozostawione w pokoju noclegowym.
 11. W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godz. 22:00 – 6:00.
 12. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, urządzeń technicznych, zagubienie kompletu kluczy (150zł). Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju, najemca zostanie obciążony kosztami.
 13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, sprzętów AGD, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń telefonicznych oraz komputerowych.
 14. Najemca ma obowiązek gaszenia światła lub innych urządzeń po wyjściu z pokoju.
 15. Prosimy powiadomić właścicieli  o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 16. Zabrania się samodzielnej naprawy urządzeń lub przedmiotów. Zastrzegamy sobie możliwość wejścia do pokoju podczas nieobecności Gości, w celu zamknięcia okien w razie nagłych opadów atmosferycznych, pożaru, awarii, drobnych napraw, lub innych zdarzeń losowych.
 17. Zabrania się palenia papierosów w pomieszczeniach. Właściciele obiektu mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym tę zasadę bez zwrotu całej należności za pobyt.
 18. W obiekcie zabronione jest zapraszanie i przyjmowanie Gości.
 19. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, właściciele mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 20. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 21. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów.
 22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez jeden miesiąc.
 23. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią (pokoje gościnne, kwatery prywatne) w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, najemca proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane.
 24. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu, gazu, wody, internetu, a także szkód powstałych przez działanie warunków atmosferycznych.
 25. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 26. Regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.mielnopodzaglamui.pl. W drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych, na tablicy informacyjnej oraz w pokojach gościnnych.
 27. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

„Mielnopodżaglami”

REGULAMIN

POBIERZ PLIK PDF Z REGULAMINEM